Het juiste pad
is niet altijd recht

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KLEMANN ADVOCATEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, nieuwe opdracht of gewijzigde c.q. aanvullende opdracht, die door de opdrachtgever (cliënt) aan Klemann Advocaten wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere (rechts-)persoon die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.

Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Klemann Advocaten is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Tenzij anders wordt afgesproken blijft Klemann Advocaten in die situatie de opdrachtnemer. Klemann Advocaten heeft de bevoegdheid om namens de cliënt overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, koeriers etc. Klemann Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde derden. Mocht om wat voor reden er toch enige aansprakelijkheid zijn, dan reikt deze niet verder dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan Klemann Advocaten verschuldigd is en uitbetaald heeft, dit na aftrek van kosten.

Klemann Advocaten kan ingevolge wettelijk voorschrift verplicht zijn de identiteit van cliënten vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de bevoegde autoriteiten te melden zonder de cliënt daarvan op de hoogte te stellen.  De cliënt verleent daartoe toestemming door Klemann Advocaten in te schakelen.

De cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals mobiele telefoon, e-mail, sms en internet.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken tarief, c.q. het op het moment van uitvoering geldende gebruikelijke tarief (mede gebaseerd op kennis en ervaring) van Klemann Advocaten, welk tarief jaarlijks per 1 januari wordt verhoogd op basis van de gebruikelijke inflatiecijfers. Ter dekking van diverse, ongespecificeerde bureaukosten wordt 6% over het honorarium in rekening gebracht. Het tarief en de bureaukosten worden vermeerderd met BTW. Ten behoeve van de cliënt  betaalde onkosten en gemaakte reiskosten worden aan de cliënt doorbelast.

Klemann Advocaten is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen, welk voorschot aan het eind van de zaak verrekend zal worden. Het voorschotbedrag is geen indicatie van de totale kosten. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Klemann Advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.

In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd. 
 
Inschakeling van Klemann Advocaten houdt –tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt afgesproken-  tevens in dat de cliënt afstand doet van een eventueel recht op van overheidswege gesubsidieerde rechtsbijstand, alsmede – ten aanzien van eventuele rechtsbijstandsverzekeringen – dat in veel gevallen een eventueel door de verzekeraar te verstrekken recht op rechtsbijstand vervalt, alsmede – ten aanzien van een eventueel vakbondslidmaatschap – de keuze om daarvan geen gebruik te maken. De cliënt kiest er dan bewust voor om de kosten zelf te dragen.

Klemann Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Klemann Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in dat geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 10.000,--.

Een vordering tot schadevergoeding op Klemann Advocaten vervalt indien deze niet binnen één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Voor zover een vervaltermijn niet mogelijk is, geldt een verkorte verjaringstermijn van één jaar.

Zowel de cliënt als Klemann Advocaten is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. Klemann  Advocaten heeft alsdan recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Op de rechtsverhouding tussen Klemann Advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is, na behandeling door de klachtenfunctionaris (zie geschillenregeling Klemann Advocaten
), uitsluitend de rechter te Zwolle bevoegd, tenzij één van de partijen er voor kiest de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur te volgen (zie www.geschillencommissie.nl).

 

Versie juli 2013